مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت
پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)
Thursday , (2023/6/8)
ورود کادر اداری
آدرس: شهرستان پاکدشت اداره آموزش و پرورش
تلفن : 02136022401 نمابر : 02136023117
کدپستی : 3391453411 
ایمیل:eorg1275@medu.gov.ir
Copyright © 1402 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (7)
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir