مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت
دو شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۱۰)
Monday , (2023/1/30)
آدرس: شهرستان پاکدشت اداره آموزش و پرورش
تلفن : 02136022401 نمابر : 02136023117
کدپستی : 3391453411 
ایمیل:eorg1275@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir