مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۴/۰۴)
Saturday , (2022/6/25)
آدرس: شهرستان پاکدشت اداره آموزش و پرورش
تلفن : 02136022401 نمابر : 02136023117
کدپستی : 3391453411 
ایمیل:eorg1275@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.5)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir